جزوه فزیوتراپی

هــر جهادگــر درمانــی بنــا بــر رشــته و تخصــص مربــوط بــه خــود نیــاز بــه یــک ســری اصــول و روشهــای خــاص بــرای درمــان بیمــاران در مناطــق محــروم دارد. مجموعـه جـزوات تخصصـی سـامت آمادگـی الزم را بـه جهادگـران، قبـل از حضـور در مناطـق میدهـد. ایـن بسـته شـامل جـزوات مختلفـی اعـم از، جـزوه آمـوزش بهداشـت، جـزوه بینایـی سـنجی، جـزوه پرسـتاری، جـزوه تغذیـه، جزوه داروسـازی، جـزوه دنـدان پزشـکی، جـزوه روانشناسـی، جزوه شـنوایی شناسـی، جـزوه فیزیوتراپـی، جـزوه مامایـی میباشـد. 

تاریخ انتشار
1402-02-13 21:43
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه بهداشت و درمان
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
physiotherapy.pdf
1.81 MB
محتوا های مرتبط