راهنمای تدوین طرح کسب و کار

جزوه راهنمای تدوین طرح کسب و کار، محصولی جهت آمادگی دهنی جهادگران با مفهوم رزق، جهت ارائه به مناطق محروم است. کارآفرینی و ایجاد هر نوع کسب‌ و کار جدید اغلب با مخاطراتی همراه می‌باشد. این موضوع اهمیت استفاده از یک نقشه و الگوی مناسب برای انجام مطالعات و بررسی جامع قبل از شروع فعالیت و به حداقل رسانیدن این مخاطرات و آسیب‌ها را آشکار می‌سازد. برنامه کسب و کار به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر کسب‌ و کارهای موجود و یا جدید می‌باشد. این‌کار از طریق توجه به اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. این جزوه راهنمایی است برای تدوین طرح کسب و کار که در آن بخش‌های اساسی و مورد نیاز یک طرح کسب‌وکار را توضیح می‌دهد.

تاریخ انتشار
1402-02-13 16:33
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
rahnama-tadvin-tarh-kasbokar.pdf
442.32 KB
محتوا های مرتبط