جزوه آموزشی صنایع دستی

در دهـه اخیـر بـه مـوازات رشـد تخصص گرایـی در عرصـه حرکت هـای جهـادی، از یـک سـو، شـرایط حا کم بـر جامعـه از دیگـر سـو، ضـرورت ورود جهـادی بـه امـر اشـتغال زایی و توسـعه کارآفرینـی روسـتایی در سـطح مناطــق محــروم را بیــش از پیــش نمــود پیــدا کــرده اســت. ایــن جــزوه از مجموعــه جــزوات اشــتغال زایی و کارآفرینـی اسـت کـه در آن ضمـن معرفـی زمینـه صنایـع دسـتی بـه عنـوان یـک بخـش مسـتعد جهـت فعالیـت گروههـای جهـادی، اطلاعات اولیـه و تجربیـات موجـود در ایـن خصوص نیـز در اختیـار جهادگران قـرار گرفتـه اسـت.

تاریخ انتشار
1402-02-13 16:42
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه اشتغال‌زایی
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
kasbokar-sanaiedasti.pdf
1.25 MB
محتوا های مرتبط