اندوخته‌های فرهنگی

جزوه  اندوخته های فرهنگی، گردآوری از تجربیات فرهنگی جهادگران در روستاها و مناطق محروم است. یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت گروه های جهادی، عرصه فرهنگی است. منظور از فعالیت فرهنگی، مجموعه ی فعالیت هایی است که در راستای رشد و تربیت انسان ها (اعم از جهادگران و مردم روستا) و در قالب های مختلف در مدت زمان اردوی جهادی انجام می شود. با توجه به میزان تاثیر گذاری گروه های جهادی و حساسیت مخاطب روستایی لازم است که محتوای برنامه های فرهنگی هدفمند، متناسب با نیاز مخاطب و با برنامه ریزی قبلی انتخاب و اجرا شوند. این نوشتار حاصل تجربیاتی است که تاکنون درخصوص عرصه فرهنگی حرکت های جهادی توسط فعالین این حوزه مطرح شده‌است. این نوشتار که از طریق مصاحبه با مسئولین فرهنگی گروه های جهادی بدست آمده، حاصل تجربیاتی است که تاکنون درخصوص عرصه فرهنگی حرکت های جهادی توسط فعالین این حوزه مطرح شده‌است