خاطره نویسی به سبک جهادی

وقتی اردوهای جهادی به عنوان امری چنین عظیم و گسترده ، حداقل در چند سال اخیر، در حال وقوع است می‌بایست در فضاهای مختلف واقعی و مجازی در حد معمول و معقول با نشانه‌هایی دیده‌شود، اما اینطور نیست. بررسی اینکه چرا انعکاس فعالیت‌های جهادی از سوی جهادگران به مقدار معقول نیست فرصتی دیگر می‌طلبد. لیکن راه‌حل سهل الوصولی که به ذهن می‌رسد شروع به این کار و حفظ و نشر این فعالیت‌ها می‌باشد. لذا در این جزوه ضمن پرداختن به اهمیت نوشتن خاطرات جهادی به ایده‌ها و روش‌های موثر و کاربردی در این زمینه پرداخته شده‌است.