فرم شناسایی و ارزیابی مناطق محروم

این فرم، جهت بررسی مناطق محروم و برنامه ریزی بلند مدت برای این مناطق توسط گروه های جهادی، طراحی و قابل استفاده می باشد. با بررسی چندین فرم شناسایی منطقه که از سوی سازمان‌های پشتیبان و نیز گروه‌های جهادی ارائه شده بود، و با در نظر گرفتن شاخصه‌های اصلی سنجش ظرفیت‌های منطقه‌ای منطبق با تحلیل SWOT (قوت، ضعف، فرصت و تهدید)، فرمی تدوین گشت که می‌تواند به گروه‌های جهادی فعال و مستمر، در آمایش منطقه و تدوین برنامه‌ای بلندمدت و جامع کمک کند.