ایده‌بخش؛ روز دانشجو

بسته ایده بخش روز دانشجو، با جمع‏ آوری تجربیات و ایده‏ های فعالان، مجموعه‏ ای از فعالیت‏های پیشنهادی را برای اجرا در روز دانشجو در اختیار گروه ها و تشکل ها قرار می دهد. همه ساله در روز دانشجو برنامه های متنوع و مختلفی با موضوعات سیاسی و بعضا جنجالی از سوی تشکل های دانشجویی برنامه ریزی می شود، که بخشی از آن با نیاز واقعی جامعه و دانشجویان فاصله دارد. با نگاهی به تاریخ و وقایع 16 آذر، می توان دریافت که در این روز دانشجویان در پاسخ به دخالت های استکبار، و در مقابله با وابستگی کشور به بیگانگان به پا خواسته، و تا بذل جان خویش پیش رفته اند. با توجه به این تاریخچه و اهمیت حفظ این رویه در پرداختن به نیازهای اساسی جامعه توسط دانشجویان، نیاز است تا با انجام فعالیتهایی در این خصوص، به تجدید روحیه خدمترسانی به جامعه توسط دانشجویان اقدام نمود. در همین خصوص با ارائه فراخوان ایده و تجربه، برگزاری جلساتی در خصوص فعالیتهای قابل اجرا توسط گروههای جهادی، و تشکل های انقلابی در 16 آذر، تعدادی از ایده های قابل اجرا را در دو محیط دانشگاه و مناطق حاشیه شهر و محروم را جمع آوری شد، تولید و در این بسته به مخاطبن ارائه شده است