کتاب آخر دنیا

خاطرات اردوهای جهادی دانشجویان دانشگاه های آبادان از اروند کنار و دهستان نوآباد کتاب آخر دنیا به سبک مینیمال به بیان خاطرات اردوهای جهادی دانشجویان دانشگاه های آبادان در اروند کنار و دهستان نوآباد می پردازد. این مجموعه  که در قطع پالتویی تدوین شده است، خاطراتی از سال 89 می بااشد که توسط خانم سنا یلالی آغاز شده و شامل 70 خاطره از اردوهای جهادی دانشجویان آبادان است.