اردوی رشد

تربیـت را چـه ایجـاد زمینـه و فراهم‌کـردن مقدمـات تغییـر بدانیـم و چـه آن را رسـاندن و تغییـردادن متربـی تفسـیر کنیـم بـه هـر حـال تلاشـی اسـت بـرای تحقــق همه ظرفیت‌هــا و قابلیت‌هــا و رســیدن بــه همه آنچــه می‌توانــد حاصـل شـود. غایـت و دورنمـای تربیـت زیسـتن همـراه بـا ادای تکلیـف اسـت و از مهمتریـن شـرایط تکلیـف توجـه اسـت. زمـان در حـال گـذر اسـت و ایـن مواقــف حضــور و زندگــی انســان اســت کــه تعییــن کننــده ایجــاد توجــه بــه موضوعـی خـاص و تربیتـی در مسـیری معیـن اسـت. حضـور در بیـن محرومیـن همـراه بـا جمعـی همـراه و همـدل و تـلاش بـرای برداشــتن بــاری از دوش دیگــران، فرصتیســت مغتنــم بــرای تربیــت نفــس و ایجـاد توجهـی نا گسسـتنی بـه اعمالـی کـه بـر آنهـا می‌تـوان نـام تکلیـف نهـاد. تکلیفـی کـه در کلام نورانـی پیشـوایان در طـراز عبـادت خـدای متعـال، ماجـور اسـت. حرکت‌هـای جهـادی در عیـن عمـل بـه تکلیـف و خدمـت بـه محرومیـن، بســتری اســت جهــت تربیــت افــرادی فهیــم کــه در مواقــف مختلــف زندگــی بــه دنبــال یافتــن مســیری بــرای خدمــت بــه محرومیــن و ولــی نعمتــان خــود هســتند. امــری کــه لازم اســت در طر حریــزی و اجــرای حرکت‌هــای جهــادی توسـط متولیـان ایـن امـر لحـاظ گـردد.

کتاب پیـش رو در پنـج فصـل بـا اسـتفاده از تجربیـات صاحـب نظـران و مرور اندوخته‌هـای مکتـوب بـه وا کاوی گـروه و اردوی جهـادی از منظـر تربیتـی و تشـکیلاتی می‌پـردازد و رسـالت خـود را نشـان دادن نمونه‌هـای موفـق در ایـن رابطـه می‌دانـد و سـعی می‌کنـد بهترین‌هـا را بـه مخاطـب خـود کـه متولیـان و مسـئولین حرکت‌هـای جهـادی هسـتند معرفـی نمایـد.

Cover
تاریخ انتشار
1402-04-03 09:57
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه مدیریت
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
ordooye-roshd.pdf
2.27 MB
محتوا های مرتبط