زرق و مفهوم آن در زندگی

آموزش جهادگران قبل از ورود به مناطق محروم سبب اثرگذاری بیشتر بر مردم میشود این جزوه با هدف تعیین جایگاه رزق در زندگی و به طور اخص نظام خانواده از میان سخنان حجت الاسلام طاهر زاده و قرائتی گلچین شده است. هدف آن است که جهادگران ضمن مطالعه این جزوه زمینه ساز ترویج این مبانی در مناطق محروم باشد.