همه‌باهم جهاد؛ تشکیلات جهادی

انبیا الهی قدم بر زمین گذاشتند تا به وسیله مردم، قسط و عدل را در زمین بگسترانند و این مهم محقق نشد مگر با حضور مردانی که از زمین به پا خواستند و قیام کردند در مقابل ظلم و طاغوت، فقط و تبعیض و شایسته ورود به فردوس از درب جهاد شدند. ذهن و قلب و عمل جهادگر است که از اون یک عنصر تابنده و درخشان می سازد و این به دست نخواهد آمد مگر در آینه قرآن و سیره ائمه و بزرگانی که در این مسیر قدم گذاشتند و پس از سالها تلاش جمعی و تحمل رنج و ضرر به مقام جهادگر نائل آمدند. همه با هم جهاد تلاشی است برای توصیف جهادگرانی که طلوع فردا در انتظار آنان است.

Cover
تاریخ انتشار
1402-05-01 11:32
دسته محتوا
تولیدات ، عرصه مدیریت
پیوندک
پیوست ها
pdf
فایل پیوست
hamebaham-jahad-tashkilat-jahadi.pdf
2.74 MB
محتوا های مرتبط