درباره توانا

استفاده از ظرفیت فضای رسانه‌ای در کارهای جهادی بازتاب بهتر این فضا و آشنایی بیشتر افراد جامعه با ابعاد کارهای جهادی می شود.

پرتال توانا پس از تاسیس با تولید و به اشتراک گذاری کتب، دوره‌های آموشی گذشته با موضوعات مهارتی و آموزشی برای جهادگران در فضای وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی سعی کرده است تا اطلاعات به روزی پیرامون فضای تشکیلاتی و عملیاتی اردوهای جهادی را در اختیار جهادگران کشور قرار دهد.