چند رسانه‌ای توانا

در حوزه گسترش آموزش، دو آسیب وجود دارد؛ اول) مدرک گرایی دوم) آموزش های غیرکاربردی؛ به عنوان مثال در یک روستا، فردی با گذ ...

#چند رسانه‌ای

فعالیت های گروه های جهادی، دارای سه قسمت شناسایی، تحلیل و اقدام مناسب، هستند. در قسمت قبل به برخی از کلیشه های ذهنی مرحل ...

#چند رسانه‌ای

کلیشه های ذهنی در شناسایی و تحلیل مسائل فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی محلات حاشیه نشین، نسبت به حوزه روستایی سخت تر ب ...

#چند رسانه‌ای

چه عواملی باعث شکست کسب و کار هایی که گروه های جهادی در مناطق روستایی راه اندازی می کنند،می شود؟ ۱. عدم دسترسی به بازار ...