تولیدات توانا

تولیدات توانا در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، مدیریت و راهبردی، سلامت، پژوهش و... در راستای توانمندسازی جهادگران در سراسر کشور عزیزمان ایران.