مدرسه توانا

دوره در مدار حبیب
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره تشکیلات
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره مدیریت اردوی جهادی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره شناسایی منطقه هدف
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره روش‌های جلب مشارکت
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره نقش فرهنگی داخل اردو
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت