عدم مدرک گرایی و کاربردی بودن آموزش

در حوزه گسترش آموزش، دو آسیب وجود دارد؛ اول) مدرک گرایی دوم) آموزش های غیرکاربردی؛ به عنوان مثال در یک روستا، فردی با گذراندن دوره های آموزشی مختلف، و دریافت تسهیلات از سه مجموعه، اقدام به پرورش قارچ می کند و بعد از اولین برداشت، متوجه می شود،اهالی منطقه تمایلی به مصرف قارچ ندارند. برای پیش گیری از چنین رخ دادی باید توجه داشت که آموزش ها، باید ناظر به ظرفیت های منطقه ای هم باشند و گروه های جهادی که در این حوزه مشغول هستند، باید توجه بیشتری نسبت به شناخت ظرفیت ها از خود نشان دهند.