کلیشه های ذهنی؛ بخش اول

کلیشه های ذهنی در شناسایی و تحلیل مسائل

فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی محلات حاشیه نشین، نسبت به حوزه روستایی سخت تر بوده و متفاوت است لذا باید بیشتر مراقب کلیشه های ذهنی بود که ممکن است در مراحل مختلف فعالیت، ایجاد شود.

فعالیت گروه هایی که در محله حاشیه نشین فعال هستند، سه قسمت دارد:

الف) شناسایی و جمع آوری اطلاعات

ب) تحلیل و شناخت مسئله و تعیین رویکرد

ج) اقدام و عمل مناسب و درست

در هر یک از این سه قسمت، ممکن است کلیشه هایی در ذهن فعالین شکل گیرد؛

الف) کلیشه های ذهنی در شناسایی و جمع آوری اطلاعات: 1- سوال مستقیم از مردم 2- رسیدن به یک کفایت موضوعی و نظری، صرفا با دو سه سوال! 3-اولین مشکل ظاهری و عینی مردم را مهمترین مسئله آنان قلمداد کردن؛ بررسی دقیق تر و ریشه ای ممکن است گروه را به این نتیجه برساند که مسائل دیگری باعث بروز این مشکل شده اند که باید ابتدا آنها را حل کرد.

ب) کلیشه های ذهنی در تحلیل و شناخت مسئله و تعیین رویکرد: 1- با دیدن کاستی هایی که در زمینه اقتصادی وجود دارد، چنین تحلیل شود که این افراد در تامین مایحتاج اولیه زندگی، با مشکل مواجه هستند و لذا باید اقدام به تهیه بسته های معیشتی نمود که شاید روش درست و پایداری برای برطرف کردن فقر آنها نباشد. 2- با رویت وضعیت نابسامان مدارس و امکانات کمی و کیفی آنها چنین تحلیل شود که باید اقدام به برگزاری کلاس های درسی کرد که ممکن است تنها پاک کردن صورت مسئله باشد!