توانا

توانا؛ مدرسه خدمت و پیشرفت

تولیدات

مدرسه توانا

دوره در مدار حبیب
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره تشکیلات
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره مدیریت اردوی جهادی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره شناسایی منطقه هدف
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره روش‌های جلب مشارکت
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره نقش فرهنگی داخل اردو
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

چند رسانه‌ای توانا

در حوزه گسترش آموزش، دو آسیب وجود دارد؛ اول) مدرک گرایی دوم) آموزش های غیرکاربردی؛ به عنوا ...

فعالیت های گروه های جهادی، دارای سه قسمت شناسایی، تحلیل و اقدام مناسب، هستند. در قسمت قبل ...

کلیشه های ذهنی در شناسایی و تحلیل مسائل فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی محلات حاشیه نشین، ...

چه عواملی باعث شکست کسب و کار هایی که گروه های جهادی در مناطق روستایی راه اندازی می کنند،م ...