توانا

توانا؛ مدرسه خدمت و پیشرفت

تولیدات

image
image
image
image
image
image

مدرسه توانا

دوره در مدار حبیب
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره تشکیلات
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره مدیریت اردوی جهادی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره شناسایی منطقه هدف
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره روش‌های جلب مشارکت
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره نقش فرهنگی داخل اردو
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

چند رسانه‌ای توانا

در حوزه گسترش آموزش، دو آسیب وجود دارد؛ اول) مدرک گرایی دوم) آموزش های غیرکاربردی؛ به عنوا ...

فعالیت های گروه های جهادی، دارای سه قسمت شناسایی، تحلیل و اقدام مناسب، هستند. در قسمت قبل ...

کلیشه های ذهنی در شناسایی و تحلیل مسائل فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی محلات حاشیه نشین، ...

چه عواملی باعث شکست کسب و کار هایی که گروه های جهادی در مناطق روستایی راه اندازی می کنند،م ...